اطلاع رسانی ارسال سفارشات

اطلاع رسانی ارسال سفارشات

تصویر بخشی از پارت جدید آماده ارسال به ایران 


مدتی هست روند اجازه ترخیص از سمت گمرک ترکیه با تاخیر انجام میشود که در‌حال رفع این مشکل‌هستند

منتظر صدور دستور ترخیص از سمت ترکیه هستیم و پارت ها ۱،۲،۳ یکجا  به دفتر ایران خواهد رسید. 

❤️تغییرات خوب خبر خوب در زمینه ارسال❤️

در حال فعال کردن بخش های در سایت هستیم تا کاربران از این پس نوع ارسال سفارشات را نسبت به حالت های موجود مانند هوایی یا زمینی که از لحاظ زمانی و مبلغی تفاوت دارند انتخاب کنند . 


بخش تفکیک ترکیه کالا