در حال ایجاد تغییرات در سایت و بستن حساب مالی سال جاری هستیم

در این مدت روال کار عادی تفکیک و ارسال موارد تایید شده انجام خواهد شد >
موارد کارگو 1 هم رسیده و در حال تفکیک میباشد که بعد از باز شدن سایت در دسترس خواهد بود. >
امیدواریم مشکلات مرزی ترکیه و ایران هم سریعا رفع تا سفارشات رسیده در ترکیه هم به ایران ارسال شود. >

به زودی با تغییرات جدید همراه شما خواهیم بود

(info@turkeykala.com) ارتباط با ما