دیر‌ واریز کردن هزینه ارسال!!!

⚠️توجه کنید 


‼️لطفا هزینه ارسال کالاها را پس از صدور فاکتور پرداخت کنید .

تا زمانی که سفارشات در وضعیت " در انتظار پرداخت هزینه ارسال" هستندبه ایران ارسال خواهد شد و در دفتر ترکیه نگهداری میشود.

مطمئنا دیر واریز کردن این موارد باعث خواهد شد در پارت های بعدی این سفارشات را ارسال کنیم و مدت 1 هفته الی 10 روز دیر تر به دست شما خواهد رسید. 

بخش تفکیک ترکیه کالا 


turkeykala.com