چه زمانی سفارش به دستم میرسد؟

زمان تقریبی تحویل سفارشات به شما نسبت به نوع سایت در داخل سفارش درج میشود. این زمان تقریبی 25 الی 40 روز  و بسته به زمان ارسال سایت اصلی متغییر میباشد.

 این زمان نسبت به رسیدن کالا به دست ما و زمان ترخیص از گمرک و موارد دیگر قابل تغییر توسط ترکیه کالا میباشد 

سفارشاتی داریم که در حالت عادی 10 الی 15 روزه به مشتری تحویل شده است

میانگین ارسالی در طول مدت فعالیت ترکیه کالا 18 روز میباشد.


زمان تحویل سفارشات جدید 25 الی 40 روز  از زمان رسیدن سفارش به دفتر ترکیه میباشد

سوالات مرتبط

اطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد