هزینه پست داخلی ترکیه چیست؟

این هزینه همان هزینه پستی داخلی ترکیه میباشد یعنی هزینه ای که کالا در ترکیه به دفتر ما ارسال میشود  

- این هزینه برای  همه سایت ها متفاوت میباشد

- برای برخی سایت ها رایگان 

برای برخی سایت ها در صورت بالاتر بودن هزینه سفارش این هزینه رایگان میشود 


این موارد توسط همکاران ما در هنگام ثبت سفارش بررسی و محاسبه خواهد شد