بسته من تحویل پست شده اما هنوز به دست من نرسیده چرا ؟

سفارشات پس از رسیدن به دفتر ایراننوبت بسته بندی و اماده تحویل به پست میشود 

پس از تحویل به پست و درج این بسته ها در سیستم پستی کد پیگیری در داخل سفارش درج میشود