سفارش من با پست عادی ارسال شده چطور باید پیگیری کنم ؟

سفارشات پس از رسیدن به دفتر ایران  به نوبت بسته بندی و اماده تحویل به پست میشود 

پس از تحویل به پست و درج این بسته ها در سیستم پستی کد پیگیری در داخل سفارش درج میشود