هزینه ارسال از ترکیه به ایران کی صادر میشود؟

در صورتی که همه کالاهای یک سفارش به دفتر ترکیه رسیده و وزنکشی انجام شده باشد , به نوبت فاکتور هزینه ارسال به ایران آن سفارش صادر میشود.

این موارد خودکار توسط سیستم و همکاران ما انجام میشود صبور باشید مراحل به نوبت انجام میشود.