آیا از سایت amazon و ebay و aliexpress خرید دارد ؟

برای  خرید از سایت آمازون شما باید از سایت آمازون ترکیه و انگلستان میتوانید به ما سفارش بدهید.

از سایت ebay انگلستان نیز خرید داریم .

از سایت aliexpress متاسفانه فعلا خرید نداریم.