آیا از سایت amazon و ebay و aliexpress خرید دارد ؟

برای  خرید از سایت آمازون شما باید از سایت آمازون ترکیه  با آدرس https://www.amazon.com.tr به ما سفارش بدهید.

از سایت ebay متاسفانه خرید نداریم.

از سایت aliexpress متاسفانه خرید نداریم.