هزینه نهایی یک کالا تا به دست من برسد به چه شکل محاسبه میشود؟

کالا ها پس از رسیدن به دفتر ترکیه پس از بررسی و وزن کشی به گمرک ایران ارسال و پس از ترخیص از گمرک از طریق دفتر ایران با پست به آدرس شما ارسال میشود.


- فرمول نرخ محاسبه سفارشات تا به دست شما برسد: 

قیمت کالا به لیر ضربدر نرخ روزانه اعلام شده لیر در بالای صفحه  +  هزینه باربری تا ایران که بالای سایت درج شده + ۵۰ هزار تومان هزینه ثابت برای کل یک سفارش بابت هزینهای بسته بندی پستی و سایر...

(هزینه پستی ارسال داخل ایران رایگان میباشد.)


1- ثبت سفارش (شما لینک کالای خود را جهت صدور پیش فاکتور ثبت کرده و در انتظار دریافت پیش فاکتور هستید )

2- در انتظار پرداخت (سفارش شما بررسی شده و پیش فاکتور جهت پرداخت صادر شده است)

3- پرداخت شده (هزینه سفارش توسط شما پرداخت شده )

4- خریداری شده (سفارش شما خریداری شده)

5- در انتظار پرداخت هزینه باربری (در این مرحله سفارش خرید شده شما به دفتر ترکیه رسیده, وزن کشی شده و در انتظار پرداخت هزینه باربری میباشد)

6- آماده ارسال به ایران (هزینه باربری سفارش شما با موفقیت پرداخت شده و سفارش آماده ارسال به ایران میباشد)

7- ارسال به گمرک ایران (سفارش شما به گمرک ایران ارسال شده پس از گذراندن امور اداری و ترخیص از گمرک به دفتر ایران خواهد رسید)

8- دفتر ایران (سفارش شما به دفتر ایران رسیده و پس از بسته بندی به آدرس شما پست خواهد شد) 

9- آماده تحویل به پست ایران (سفارش شما بسته بندی و آماده تحویل به پست شده است.)

10- تحویل پست (سفارش شما به پست تحویل و کد پیگیری داخل سفارش درج شده و بین 1 الی 5 روز کاری به دست شما خواهد رسید)

11- تحویل مشتری (سفارش به شما تحویل داده شده است )

لغو شد (سفارش لغو شده و دلیل لغوی در مقابلش نوشته شده )