آیا پس از پرداخت امکان لغو سفارش وجود دارد؟

متاسفانه به دلیل پیچیده بودن و هر از گاهی امکان پذیر نبودن لغو سفارش از سایت ترکی بعد از پرداخت و یا خرید سفارش، امکان هیچگونه تغییر و یا لغو سفارش وجود ندارد