آیا امکان ارسال سفارش با پیک وجود دارد؟

در صورتی که منطقه پشتیبانی شده باشد نسبت به ترجیح همکاران دفتر ایران این امکان وجود دارد که از سمت خود ما هماهنگی های لازم انجام خواهد شد.