اگر بعد ارسال بسته در آدرس نباشیم چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم حضور در آدرس خود,  طبیعی هست مثل بسته های پستی  این کالا به نزدیک ترین شعبه پست به آدرس شما عودت داده خواهد شد و مدت محدودی در این شعبه نگه داری خواهد شد. 

درصورت عدم پیگیری پس از این مدت چند روزه محدود ,کالا مجدد به آدرس ما عودت داده میشه که هزینه این عودت و ارسال مجدد با خود شما میباشد.


با این حال در این موارد همکاران ایران ما پیگیر موارد تا تحویل به شما خواهند بود.